Všeobecné obchodní podmínky Evropa Jobs s.r.o. a podmínky užívání elektronických systémů (Europe jobs) provozovaných společnosti Evropa Jobs s.r.o.

 • Evropa Jobs s.r.o.
 • IČ: 07347006
 • Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 299291

I. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Společnost Evropa Jobs s.r.o., dále jako Společnost, tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů provozovaných Společností, dále jako "VOP".
 • 1.2. VOP upravují veškeré vztahy, které mezi Společností a zákazníky Společnosti vznikají při užívání elektronických systémů, včetně vztahů, které se týkají zveřejňování nabídek práce, zveřejňování životopisů uchazečů o práci, poskytování prostoru pro prezentaci a reklamu a dalších služeb poskytovaných Společností.
 • 1.3. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.
 • 1.4. Vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě uzavřené mezi Společností a jinou osobou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 • 1.5. Elektronické systémy Společnosti jsou určeny pro právnické a fyzické osoby, pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
 • 1.6. Bez ohledu na skutečnost, že elektronické systémy jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR, budou případné spory vzniklé v souvislosti s těmito VOP řešeny dle platných právních předpisů České republiky s tím, že pro rozhodování těchto sporů je místně příslušný obecný soud Společnosti, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Společnosti.

II. Definice

Pojmy uvedené v textu VOP mají následující význam:

Elektronické systémy:

Internetové stránky europe-jobs.eu a programy vytvořené Společností určené k jejich užívání právnickými a fyzickými osobami. Užívání elektronických systémů: Prohlídka, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených Společností, které jsou přístupné uživatelům.

Uživatel:

Osoba registrovaná na stránkách europe-jobs.eu, která používá elektronické systémy Společnosti.

Uchazeč:

Osoba registrovaná na stránkách europe-jobs.eu, která zde podává nabídku své práce.

Zaměstnavatel:

Osoba registrovaná na stránkách europe-jobs.eu, která zde podává nabídku volného pracovního místa nebo práce. Reklamní prostor: Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob anebo jejich služeb.

III. Poskytované služby

 • 3.1. Jednotlivé poskytované služby, jejich obsah a rozsah jsou uvedeny na https://europe-jobs.eu/.
 • 3.2. Jednotlivé poskytované služby, jejich obsah a rozsah může Společnost změnit nebo zrušit.

IV. Pravdivost údajů

 • 4.1. Uživatel se zavazuje poskytovat při užití elektronických systémů Společnosti výhradně pravdivé (přesné) údaje, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani Společnosti.
 • 4.2. Uživatel se zavazuje poskytovat při užití elektronických systémů Společnosti srozumitelné a určité údaje, které nemohou vyvolat klamavou představu o osobě nebo jí nabízené nebo poptávané práci (pracovní pozici).
 • 4.3. Za pravdivost (přesnost) údajů je odpovědný uživatel, který tyto údaje vložil do elektronických systémů Společnosti. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Společnost uchovávala údaje o zápisu dat do elektronických systémů, které jsou způsobilé jednoznačně identifikovat konkrétního uživatele.
 • 4.4. Uživatel výslovně souhlasí s použitím údajů získaných Společností v souladu s VOP pro případné řešení sporu s uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivého údaje uživatelem nebo pro zamezení používání elektronických systémů tímto uživatelem.
 • 4.5. Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

V. Nakládání s údaji

 • 5.1. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout v elektronických systémech užití
  • a) údajů, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  • b) údajů a nabídek práce a činností, které se mohou týkat poskytování sexuálních služeb;
  • c) údajů, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Společnosti nebo jiných osob;
  • d) nabídek práce, ve kterých je Společnost obcházena jako zprostředkovatel, včetně přímých internetových odkazů na jiné nabídky uživatelů či pracovní pozice;
  • e) nabídek práce a činností, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
  • f) všeobecných a obchodních informací o produktech uživatele v rámci rubrik nabídek práce, které mají charakter reklamy; g) více pracovních pozic nebo uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto ustanovení má Společnost nárok na plnou cenu další zveřejněné pozice či uživatele, a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice; h) údajů, které jsou prezentovány v rozporu s pravidly vyplňování;
  • i) CV* nebo prezentací využívajících jména třetích osob bez jejich výslovného svolení.
 • 5.2. Společnost je oprávněna kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přesnost údajů a jejich obsah podle článku IV. a V. těchto VOP, upozornit uživatele na rozpor s podmínkami užívání elektronických systémů a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto údaje neprodleně odstranit z elektronických systémů i bez souhlasu uživatele.
 • 5.3. Společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání elektronických systémů uživatelem, který opakovaně porušil podmínky užívání elektronických systémů.
 • 5.4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování té které služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Společnost je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek uživatele na změnu údajů odmítnout anebo požadovat plnou cenu další pozice za každou takovouto změnu.

VI. Uživatelský účet

 • 6.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce europe-jobs.eu může uživatel na základě svých přihlašovacích údajů vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel objednávat služby, provádět veškeré změny CV* nebo firemní prezentace, vytvářet nové CV* nebo firemní prezentaci.
 • 6.2. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti anebo třetích osob nezávislých na Společnosti.
 • 6.3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly negativně ovlivnit provoz webového rozhraní. Webové rozhraní lze užívat jen v souladu s jeho určením a v rozsahu, který není na úkor Společnosti nebo práv ostatních uživatelů europe-jobs.eu.

VII. Objednání služby

 • 7.1. Společnost poskytuje služby uvedené v čl. III. VOP na základě objednávek uživatelů. Řádně vyplněná objednávka je návrhem smlouvy na poskytnutí v ní uvedené služby.
 • 7.2. Závazné objednávky na služby automatizovaného zpracování dat, poskytované elektronickou formou, přijímá Společnost prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na elektronických systémech Společnosti. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem. Jsou-li po uzavření smlouvy o poskytování služeb doobjednány další služby, lze tyto služby sjednat i telefonicky, pokud tento způsob Společnost neodmítne.
 • 7.3. Obdrží-li Společnost elektronický objednávkový formulář, zahájí poskytování služeb podle údajů uvedených ve formuláři, není-li těmito VOP nebo smlouvou stanoveno jinak. Není-li v objednávkovém formuláři uveden počátek poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
 • 7.4. Společnost oznámí uživateli zahájení poskytování služby emailem na emailovou adresu uvedenou uživatelem při jeho registraci.
 • 7.5. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení,
  • a) je-li podána osobou nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající z VOP nebo ze smlouvy uzavřené se Společností;
  • b) objednávka může být v rozporu s obchodní politikou Společnosti;
  • c) objednávka může být v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

VIII. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

 • 8.1. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem, kdy Společnost započne poskytovat službu podle objednávky uživatele prokazatelně doručené Společnosti, neodmítne-li Společnost objednávku dle odst. 7.5. těchto VOP.
 • 8.2. Ustanovení odst. 8.1. neplatí, pokud Společnost bez zbytečného odkladu po doručení jeho objednávky oznámí uživateli, že započne poskytovat službu až po uzavření smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy se na tom Společnost a uživatel dohodnou. Společnost má právo požadovat uzavření smlouvy v písemné formě.
 • 8.3. Uživatel zasláním objednávky anebo uzavřením smlouvy o poskytování služeb výslovně a bez výhrad souhlasí s těmito VOP, technickými možnostmi média internet a elektronických systémů Společnosti, lhůtami pro předání podkladů, grafickými formáty a dalšími podmínkami stanovenými Společností pro poskytnutí služeb.
 • 8.4. Společnost není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti při užití elektronických systémů Společnosti nebo v souvislosti s tím.
 • 8.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k tíži uživatele.
 • 8.6. Podklady pro grafické reklamní prostory předává uživatel elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB. Společnost si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) uvedené na titulní stránce europe-jobs.eu.

IX. Cena a způsob její úhrady

 • 9.1. Registrace na europe-jobs.eu je pro uživatele zdarma.
 • 9.2. Za poskytnuté služby uhradí uživatel Společnosti cenu ve výši a způsobem uvedeným v ceníku služeb Společnosti platném ke dni doručení objednávky Společnosti, který je uveden na europe-jobs.eu.

X. Odstoupení od smlouvy

 • 10.1. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže
  • a) podklady a údaje dodané uživatelem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zejména propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.;
  • b) uživatel je v prodlení se zaplacením ceny služby;
  • c) uživatel poškozuje dobré jméno Společnosti nebo jejích obchodních značek; d) uživatel požaduje uvádění údajů v elektronických systémech Společnosti, které jsou v rozporu s odst. 5.1. těchto VOP.
 • 10.2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, dojde-li k úplnému přerušení poskytování služeb Společností uživateli po dobu delší pěti pracovních dnů, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy uživatel písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí Společnost o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.
 • 10.3. Odstoupením se smlouva neruší od počátku, všechna práva a povinnosti zanikají ke dni odstoupení od smlouvy.

XI. Zánik smlouvy a sankce

 • 11.1. Smlouva o poskytnutí služeb zaniká
  • a) uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena,
  • b) dohodou Společnosti a uživatele s tím, že Společnost má právo požadovat písemnou formu této dohody;
  • c) odstoupením od smlouvy dle čl. X. těchto VOP.
 • 11.2. Zanikne-li smlouva odstoupením Společnosti dle odst. 10.1. VOP, má Společnost v případě uzavření nové smlouvy se stejným uživatelem nárok na zaplacení poplatku ve výši padesát procent ceny, na kterou vznikl Společnosti nárok dle této zaniklé smlouvy.
 • 11.3. Je-li uživatel v prodlení se zaplacením ceny služby, má Společnost nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši půl procenta z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčena povinnost uživatele k náhradě škody a to i přesahuje-li smluvní pokutu.
 • 11.4. Je-li uživatel v prodlení se zaplacením ceny služby po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, má Společnost právo zveřejnit informace o prodlení uživatele se zaplacením v elektronických systémech Společnosti a v dalších databázích dlužníků provozovaných třetími osobami.

XII. Odpovědnost za škodu

 • 12.1. Společnost prodlouží dobu poskytnutí služby, pokud služba nebyla pro prokazatelnou vadu na technickém zařízení Společnosti poskytována a to nejméně po dobu, po kterou nebyla služba takto poskytována.
 • 12.2. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Společnosti. "Vyšší mocí" se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení objednávky a ke které došlo bez zavinění Společnosti, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Jestliže vznikne stav vyšší moci na její straně, zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Společnost pokračovat v plnění svých závazků ze smlouvy v rozsahu svých možností a schopností, případně i za použití alternativních prostředků.
 • 12.3. Odpovědnost Společnosti za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Společnosti je omezena na částku uhrazenou uživatelem Společnosti za služby na základě uzavřené smlouvy, přičemž není povinna hradit uživateli škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

XIII. Autorská práva a práva průmyslového vlastnictví

 • 13.1. Uživatel je povinen obstarat si souhlas k užití veškerých autorských děl užitých při zveřejnění svého CV* nebo jiné své prezentace.
 • 13.2. Společnost neodpovídá za porušení autorských práv nebo průmyslových práv uživatelem. Vznikne-li Společnosti v souvislosti s porušením těchto práv uživatelem jakákoli škoda, je uživatel povinen tuto škodu Společnosti uhradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Společností vyzván.
 • 13.3. Uživatel není oprávněn užít jakýmkoli způsobem elektronické systémy Společnosti nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu a dovoleným způsobem, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu Společnosti. Obdobně není uživatel oprávněn provést jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek.
 • 13.4. Uložit si anebo vytisknout údaje z elektronických systémů Společnosti je přípustné pouze pro soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí být žádným způsobem dále rozmnožovány anebo rozšiřovány bez ohledu, jsou-li prováděny mechanicky nebo elektronicky nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

XIV. Ochrana osobních údajů

 • 14.1. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EHS.
 • 14.2. Společnost nebude osobní údaje poskytnuté jí uživatelem při užívání elektronických systémů Společnosti zpracovávat a shromažďovat anebo s nimi jinak nakládat bez souhlasu uživatele. Společnost je oprávněna obrátit se na uživatele se žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich přesnosti, pravosti či správnosti, budou neprodleně zničeny.
 • 14.3. Uživatel tímto výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytnutí služeb, zejména pak jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňové identifikační čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla.
 • 14.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů uživatelů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 14.5. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v elektronických systémech Společnosti jsou dále zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky tohoto zpracování mohou být Společností dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
 • 14.6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, ad. uvádět přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně těchto svých osobních údajů.
 • 14.7. Uživatel prohlašuje, že je poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným Společnosti.

XV. Nakládání s osobními údaji uvedenými v databázi CV*

 • 15.1 Uživatel je povinen učinit opatření k ochraně údajů poskytnutých mu z databáze CV* a tyto chránit před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a jiným zneužitím.
 • 15.2. Uživatel je oprávněn nakládat s daty získanými z databáze CV* pouze k účelu obsazení pracovního místa.
 • 15.3. Uživatel není oprávněn zpřístupnit CV* třetí osobě bez předchozího souhlasu Společnosti a osoby, o jejíž CV* se jedná.
 • 15.4. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn seznámit se s obsahem CV*. V případě zájmu o další zpracování osobních údajů je však povinen získat souhlas subjektu osobních údajů ke zpracování dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 15.5. Společnost může v případě porušení závazků uživatele dle odst. 15.1 až 15.4 těchto VOP zamezit uživateli další přístup do databáze CV*.
 • 15.6. Vznikne-li v důsledku porušení povinností uživatele dle tohoto článku Společnosti škoda, je uživatel povinen tuto škodu Společnosti nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Společností vyzván.

XVI. Závěrečné ustanovení

 • 16.1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá oznámení nebo jiné úkony související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • 16.2. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. VOP v platném znění se řídí i práva a povinnosti vzniklé před změnou VOP; vznik těchto práv a povinností, jakož i nároky z nich vzniklé před touto změnou VOP se však posuzují podle dosavadního znění VOP.

* - Dotazník uchazeče o zeměstnaní